Projektplan

1. Projektnamn

SM – Rätt och Slätt

SM - Rätt & Slätt (Sälen-Malung, skoteråkning på ett rätt och riktigt sätt och på preparerade leder)

Inledning

Att åka snöskoter är jätteroligt. Ett växande antal människor i alla åldrar upptäcker denna fantastiska möjlighet till upplevelser. Hela familjer kan gemensamt komma ut i vår fina natur med skog och fjäll, och att få se alla dessa fina ungdommar behärska ett avancerat snöfordon, är bara det en stor upplevelse. Tänk, så många det är som inte åker skidor, men med skoterns hjälp kan komma ut i naturen. Det är så mycket som är possitivt med snöskoteråkning så det fåtal som inte sköter sig kan inte få förstöra för all de övriga.

Detta projekt är ett försök att komma till rätta med problemmen och en krympande frihet för skoteråkandet, så att allt de possitiva som upplevs kan få fortsätta.

2. Projektidén

Historik angående skotertrafiken i Transtrandsfjällen

From 1980 t.o.m 2008. Underlag. L-AM Länsstyrelsen Sälenfjällen i slutet av 1980- talet , klagomål, på snöskotrar efter skidleder. Åren 1990 till -92 ett flertal klagomål på snöskotertrafik i olämpliga områden. Inga snöskoterleder har hitintills anlagts.

År 1992 bildar Kommunen och Länstyrelsen en arbetsgrupp där ingår intressenter som är berörda av skotertrafiken.

Säsongen 92/93 påbörjas markägarkontakter, 4 mil kompisleder färdiga denna säsong.

Kompisled ett nytt begrepp som innebär led där snöskotertrafiken och det övriga rörliga friluftslivet skall kunna samsas (snöskotrar, skidåkare, hundspann, vandrare m.m.)

Kompisled innebär ömsesidig hänsyn!

Efterhand byggs lederna upp efter nyanlagda kompisleder och delvis efter befintliga skidleder.

År 1993 inrättades skoterförbud efter ett flertal skidleder ca.14 mil.

Hastighetsbegränsningar instiftades.

Skoteråkningen var i övrigt fri förutom i detaljplanelagda områden.

1993 t.o.m. Säsongen 96/97 nyanlades 14 mil kompisleder.

År 1997 beslutade regeringen om ett antal regleringsområden i Svenska fjällvärlden,

16 st. Ett av dessa regleringsområden tillkom i Sälenfjällen (norr om fjällvägen).

Säsongen 98/99 togs bort ett antal mil Skoterleder på grund av otillräckliga

markägarmedgivanden. (Besparingsskogarna, Korsnäs m.fl.)

Säsongen 99/00 protestlistor om störande skotertrafik på skoterleddragningar i planområden (Tandådalen). Leder flyttas och skapade då problem på andra ställen.

02/03 Ny kringgående led öster om fjällen i skogslandskapet för att avlasta fjällederna.

02/03 Klagomål på leder i planområden. Markägare säger upp avtal för skoterled.

Klagomål Storfjällsgraven

Inför säsongen 03/04 instiftades ett nytt kommunalt regleringsområde i Sälenfjällen.

”Storfjällsgravens regleringsområde”

2006 genomfördes ”På rätt led i Sälenfjällen” ett projekt i sammarbete mellan kommunen och Länstyrelsen Dalarna Dnr 303-14900-05. Skoterleden mellan Högfjällshotellet till Ö.Tandådalen lades då vägnära, vid Rv 71, där redan bullret är omfattande. Ett nytt kommunalt regleringsområde infördes i avgränsning, mellan Högfjällshotellet- Ö Tandådalen, och på bredden mellan fjällvägen Rv 71 till Ö. Kalvens östra sluttning.

2007 Sälens Fjällsäkerhetskommitté känner sitt ansvar och har initialt tagit tag i problemet med den kraftigt ökande skotertrafiken inom ett begrännsat område på fjället som måste lösas. Vi vill med detta projekt kanalisera snöskoteråkningen till skoterlederna (rätt) och till kringområdena bort från fjällvärlden i Sälenfjällen. För att få skoterturisterna att åka ”rätt” krävs det att lederna är väl underhållna och pistade (slätt). Genom att leda skoterturismen från Sälenfjällen till kringområdena Transtrand, Rörbäcksnäs, Lima, Horrmund, Sörsjön, Nornäs och Lövnäs stärks dessa orters möjlighet att få inkomster samt arbetstillfällen från upplevelseindustrin. Miljövinsten är avsevärd för fjället, mindre konflikter mellan skotrar och längdåkare och mindre utsläpp. Det som är besvärande för Sälenfjällen är en tillgång för uppräknade orter.

Vi vill lösa detta inom frivillighetens ram utan utökade regleringsområden. Detta synsätt har också en stark förankring i byggden och i näringen. Alla intäkter som är beräknade i kalkylen är på förväntade frivilliga ledbidrag. Man kan stödja antingen med ett bidrag per år eller per dag.

3. Erfarenheten från tidigare projekt

Erfarenheten från tidigare projekt och idag är god, då skoteråkarna följer och åker längs väl prepparerade leder. Där lederna är av undermålig standard sker friåkning utanför leden.

4. Vilka skall genomför projektet

Turismintressenter – företagen i Sälen ca 120 st

Sälens Fjällsäkerhetskommitté (Representanter från kommunen, länstyrelsen och polis ingår)

• Transtrands Besparingsskog

• Lima Besparingsskog

• Bergviks skog

• Malung-Sälen kommun

• LRF Malung-Sälen

• Länstyrelsen Dalarna

• Berörda markägare

• Fjällräddarna i Sälen

• Sälens Snöskoterklubb

• Lima Snöskoterklubb

• Sörsjöns Snöskoterklubb

• Sörsjöns byalag

• Rörbäcksnäs byalag

Projektledning

Då projektet är omfattande krävs det många olika kompetenser. Projektet leds av en styrgrupp bestående av repsentanter från Sälens Fjällsäkerhetskommitté, kommunen, länstyrelsen, Turismintressenter i Sälen och skoterklubbarna.

Projektägare

Som projektägare står Turismintressenter i Sälen, som är den samlande kraften för turistnäringen i Sälen. Samtliga ovanstående är delaktiga i projektets genomförande.

Samråd

Styrgruppen har haft ett samrådsmöte med LRF under februari 2008. De har ställt sig mycket positiva till projektet.

Ideellt arbete

Detta projekt är genomförbart genom ett stort ideellt arbete från Fjällsäkerhetskommittén och områdets skoterklubbar. Vi uppskattar deras arbtesinsatts med byggandet av broar, uppsättande av ledkryss/vägvisare och möten till ca 1500 tim/år under 2 år. Kostnaden som är upptagen i kostnadberäkningen om 75000 är endast för uppskattade faktiska kostnader.

5. Syfte och målgrupp

Vi söker projektstöd för:

•Att kunna markjustera befintliga leder

• Att bygga/förbättra broar och spångar så att ledprepparering kan ske på alla sträckor med pistmaskin eller snöskoter

• Att skylta/märka upp befintliga leder så att turisterna hittar till kringområdena

• Att nyanlägga leder där leder saknas

• Att marknadsföra kringområdenas service så att turisterna vill åka dit.

Syfte

Leda bort snöskoteråkandet från Sälenfjällen till kringområdena, Transtrand, Rörbäcksnäs, Lima, Horrmund, Sörsjön, Nornäs och Lövnäs.

Kanalisera snöskoteråkandet till därför avsedda leder till förmån för miljö, natur, jord- och skogsbruk.

Skapa en samverkande driftsorganisation för snöskoterleder inom regionen.

Aktivt verka för att informera om trafiksäkerhet, nykterhet och miljömedvetenhet.

Målgrupp:

Skoterturister i Sälen. Alla är välkomna!

6. Projektets mål

Att ta emot den kraftigt ökade skoterturismen

Att få skoteråkarna att åka på väl prepparerade leder och minska friåkningen utanför dessa

Att med väl underhållna leder kanalisera trafiken bort från fjällområdet

Att minska konflikterna mellan snöskoteråkare och det övriga rörliga friluftslivet på fjället

Att ge förutsättningar bibehålla/öka antalet arbetstillfällen i kringområdena Transtrand, Rörbäcksnäs, Lima, Horrmund, Sörsjön, Nornäs, Lövnäs, m.fl

Att informera om ledsystemet utanför fjällområdet, dess service och utflyktsmål.

Att skapa en samverkande driftsorganisation för snöskoterleder inom regionen

Att ta betalt för ledunderhållet genom frivilliga bidrag

Att med väl underhållna leder ge förutsättningar för handikappade att komma ut i naturen

Att ta emot den kraftigt ökade skoterturismen

Hur kan vi se att skoterturismen ökat. I mitten av 1990 talet pistades lederna med skoter och sladd en gång i veckan genom kommunens försorg. Ledsystemet uppgick till ca 100 km. För att hålla samma standard på lederna idag behöver pistning ske minst var till varannan dag med pistmaskin/bandvagn på de populäraste ledavsnittendet p g a det kraftiga ökade slitaget på samma sträcka. Vi har inte räknat antalet skotrar men sett till slitaget på skoterlederna har antalet skotrar ökat drastiskt. Genom det växande antalet skotrar på den begränsade ytan där skoteråkning är tillåten i Sälenfjällen ökar trafiken utanför lederna då lederna snabbt blir i dåligt skick.

Ett mål är att kanalisera bort trafiken från fjällområdet genom att erbjuda fina alternativ i kringområdena. En stor fördel med detta är att konflikterna mellan skidåkare och skoteråkare minskar och samtidigt som vi förbättrar fjällmiljön (minskat buller). Genom att informera om ledsystemet utanför fjällområdet, dess service (logi, handel, bensin) och utflyktsmål/upplevelser hoppas vi kunna led bort trafiken till kringområdena Transtrand, Rörbäcksnäs, Lima, Horrmund, Sörsjön, Nornäs, Lövnäs, m.fl. Informationskyltar kommer sättas upp vid infarterna till området (8st). En positiv bieffekt av att leda bort skoteråkningen är att vi breddar besöksunderlaget för dessa orter med svag eller tillbakagående utveckling vilket i sin tur gör att antalet arbetstillfällen kan bibehållas eller i bästa fall ökas. Marknadsföringen av utbudet/aktiviteterna sköts av respektive byalag/skoterklubb.

Efter projektets slut hoppas vi kunna skapa en samverkande driftsorganisation för snöskoterleder inom regionen. Om det inte finns bärighet för detta kommer projektet ligga kvar hos Turismintressenter i Sälen ytterligare en period tills dess att bärighet kan uppnås.

Projektet har också som mål att knyta ihop ledsystemet norrut med SOND, österut med

Nordic area, söder ut med Värmland och i en förlängning väster ut med Trysil, Norge.

7. Genomförande plan

Aktivitet Start Slut
Projektets start 2008-06-15       
Markjustering etapp 1 2008-06-15 2008-10-31 
Bygga broar/spångar etapp 1 2008-06-15 2008-10-31
Preparering ledunderhåll 2008-12-01 2009-04-15
Uppsättning ledkryss/skyltar 2008-06-15 2009-10-31
Uppsättning marknadsföringsskyltar     2009-06-15 2009-10-31
Markjustering etapp 2 2009-06-15 2009-10-31
Bygga broar/spångar etapp 2 2009-06-15 2009-10-31
Preparering/ledunderhåll 2009-12-01 2010-04-15
Projektredovisning/utvärdering 2010-04-15 2010-05-31
Projektets slutbetalning 2010-06-15

Kostnader för varje aktivitet redovisas i separat bilaga

8. Plan för hur vi ska sprida resultatet

Resultatet kommer kontinuerligt spridas via www.salenskoter.se. Vi kommer att presentera statistik över erhållna ledbidrag. Projektet kommer att beröra ca 1 miljon turister och 3500 bofasta.

9. Övergång till ordinarie verksamhet

Vår förhoppning är att någon lämplig entreprenör skall finna projektet utevcklingsbart och lönsamt att driva efter projekttiden. En sådan kan vara Turismintressenter i Sälen eller Lima/Transtrands besparingsskog vilka har en stark förankring i bygden.

10. Kostnadsbudget

Ledkors/vägvisningsskyltar 286700

Broar och spångar 345000

Markjusteringsarbeten 197500

Markknadsföringsskyltar 100000

Total investering 918200

Löpande kostnader

Prepparering 2084400

Märken löpande material 30000

Overhead/kontor/hemsida 50000

Projektledningskostnad 75000

Årlig löpande kostnad 2239400

Totalt projektkostnader under 2 år 3157600

Alla kostnader är exklusive moms

Bli medlem i skoterklubben

Genom att stödja Sälens Snöskoterklubb kan vi jobba för att bevara och utveckla skoteråkningen.

Bli medlem!

Skoterpass i Sälen

Skoterpassen säljs som dag- eller säsongskort. Passet är knutet till din skoters registreringsnummer.

Köp Skoterpass

Hyra skoter

Här hittar du var du kan hyra skoter av seriösa uthyrare i Sälenområdet

Uthyrning skoter

Svedea
Logga Bohlins sponsor
more Activities Sälen